Betingelser pr. 1. marts 2006


1. Anvendelse


Disse standardvilkår gælder for alle aftaler og abonnementer udbudt af MonitorIT, med mindre der er indgået særlig, skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, at disse vilkår er fraveget.

2. Ændringer


Ændringer af abonnementsvilkårene, ændring af abonnementsvilkår for ydelser, supplerende tjenester og faciliteter samt ændringer af oprettelsesafgifter, abonnementsafgifter og forbrugsafgifter, kan meddeles kunden med 30 dages varsel ved annoncering på MonitorIT's hjemmeside, via email eller i forbindelse med usendelse af en opkrævning.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

3. Abonnement


En aftale om abonnement på en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser, fra MonitorIT indgås afhængigt af den pågældende ydelse enten ved tilmelding på MonitorIT's hjemmeside eller ved direkte kontakt med MonitorIT. Ved indgåelsen af aftalen om abonnement forpligter kunden sig til at opgive korrekte oplysninger til MonitorIT. Såfremt de af kunden opgivne oplysninger ændres, skal kunden skriftligt give meddelelse herom.

En aftale om abonnement løber indtil den opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt med minimum 3 måneders varsel til udløb af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af aftalen eller fakturaen. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger aftalen om abonnement med ovennævnte varsel til udløb af en abonnementsperiode, fortsætter aftalen automatisk med en tilsvarende abonnementsperiode til de til enhver tid gældende vilkår og priser. MonitorIT kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 1 måned. For prøve- og gratisabonnementer er varslet 1 uge. I tilfælde af opsigelse fra MonitorIT's side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt, medmindre opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af nærværende betingelser.

4. Betaling


Abonnement på MonitorIT's ydelser faktureres i henhold til de til enhver tid gældende priser og forudbetales løbende for en, afhængigt af abonnementstypen, fastlagt periode ad gangen. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke.
MonitorIT forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og service.
De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 8 dage. Ved forsinket betaling er MonitorIT berettiget til at opkræve morarenter, i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. MonitorIT er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve eller fremsendelse til inkasso. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Er betaling ikke modtaget 30 dage efter betalingsfristens udløb forbeholdes retten til at lukke for kundens adgang til samt brug af ydelser. MonitorIT forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso.

5. Ansvar


Kunden er indforstået med at brug af MonitorIT's ydelser er for egen risiko. Ydelser leveres af MonitorIT "som de er" uden garanti for at de er egnede til kundens specifikke behov. Kunden har selv ansvaret for rigtigheden og egnetheden af de leverede ydelser og for de resultater som opnås i den forbindelse.

Med forbehold for ansvar som ikke kan fraskrives ved aftale, er MonitorIT uden ansvar for tab, direkte eller indirekte, hændelige eller specielle skader, følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler) eller pønalt begrundet erstatning som følge af forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som MonitorIT ikke selvstændigt er ansvarlig for. MonitorIT er endvidere ikke ansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand, som skyldes forhold uden for MonitorIT's kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke og lockout eller tab, ulempe eller skade som følge af kundes anvendelse af de leverede ydelser. MonitorIT påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer

MonitorIT's samlede erstatningspligt udgør maksimalt abonnementsbetalingen vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

6. Misligholdelse


I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er MonitorIT som hovedregel berettiget til uden varsel at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
A. Kunden misbruger produktet, herunder, men ikke begrænset til, udførelse af en ulovlig handling.
B. Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet.
C. Kunden medvirker til groft spild eller misbrug af internettets ressourcer eller internettets funktion
D. Kunden giver fejlagtige eller manglende oplysninger i forbindelse med oprettelsen eller ved adresseskift.
E. Kunden undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.

En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement med MonitorIT, før gælden er betalt.

7. Fortrolighed


MonitorIT forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår MonitorIT med levering af ydelser og produkter, tilsvarende forpligtelse. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om MonitorIT's forhold. MonitorIT forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysninger til udarbejdelse af generelle statistikker. MonitorIT er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.